خدمات

کمال امیران

مشاوره کمال امیران

با هدف ایجاد ارتباط پایدار بین صنایع کشور آلمان و ایران و مشاوره ، مدیریت پروژ ه های صنعتی و انتقال تکنولوژی از مرحله شناخت و آغازین تا مرحله پایانی و دوران بهره برداری شامل مراحل :

  • - تعیین استراتژی و خط مشی پروژه

  • - مدیریت و راهبری پروژه

  • - تعیین ساختار و و سازمان پروژه

  • - بازاریابی و فروش محصول پروژه

نظارت بر حسن انجام پروژه در دوران بهره برداری می باشد .شرکت کمال امیران مشاوره به شرکتهای کوچک ، متوسط و بزرگ را تا رسیدن به اهدااف نهایی و برقراری نظام سازمان یافته و کارآمد پروژه ، پشتیبانی و همراهی می‎نماید.

بدیهی است در مرحله شناخت و آغاز پروژه مهندسی ارزش ، و ارائه مدل‎های مناسب مبتی بر نیازهای پروژه از اهمیت ویژ ه ای برخوردار میباشد .